Trang chủ > Báo cáo thực tập kế toán > Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối

Trung tâm kế toán hà nội kính chúc các bạn hoàn thành báo cáo thực tập kế toán thành công !

mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– µ —

ngày      tháng      năm

 

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(V/v sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY (ĐƠN VỊ) ..................................................

 

Xác nhận:              Mã sinh viên:

Là sinh viên lớp:

Đã thực tập tốt nghiệp tại Công ty (đơn vị) với đề tài:........................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Thời gian thực tập: Từ ngày: ............ đến ngày: ..............

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tinh thần, thái độ và tác phong làm việc:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ:

Tiếp cận nghiệp vụ chuyên môn tại cơ sở (đánh giá mức độ: tốt, khá, trung bình, yếu)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Các đề xuất tin học hóa nghiệp vụ chuyên môn tại cơ sở (có/không; nếu có đánh giá mức độ: tốt, khá, trung bình, yếu)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Sản phẩm tin học hóa (chương trình, website...) của sinh viên có thể được áp dụng tại cơ sở? (có/không; nếu có đánh giá mức độ: tốt, khá, trung bình, yếu)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Tải mẫu nhận xét của đơn vị thực tập tốt nghiệp: Tại đây

 

 

Incoming search terms:

  • yhs-fullyhosted_003
  • mau nhan xet cua don vi thuc tap
  • loi nhan xet cua don vi thuc tap
  • mẫu giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp
  • mẫu nhận xét của đơn vị thực tập
  • mau nhan xet thuc tap hay
  • mẫu xác nhận đã thực tập xong tại đơn vị tiếp nhận thực tập
  • nhận xét của cong ty về thoi gian thuc tap
  • nhận xét của đơn vị thực tập
Từ khóa: , ,

Bạn đọc bình luận

Ảnh đại diện?

Trung tâm kế toán tại Cầu Giấy Trung Tâm Kế Toán Hà Nội
Website: ketoancaugiay.com